گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی در سال 1379 با پذیرش 35 دانشجو در رشته مهندسی شیمی گرایش مهندسی پالایش با مدیریت آقای دکتر عبدالرضا مقدسی شروع به فعالیت نمود.
در سال 1384 با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با دو گرایش مهندسی شیمی پیشرفته و مهندسی پلیمر آغاز به کار نمود. در حال حاضر گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش‌های پیشرفته، ترموسینیتیک و کاتالیست، فرایندهای جداسازی و رشته مهندسی پلیمر دانشجو می‌پذیرد.
پذیرش دانشجوی دکتری مهندسی شیمی در سال 1392 آغاز شده است.
 
 
وظایف و اختیارات مدیر گروه 
1-     ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛
2-     تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس  دانشكده؛
3-      تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط؛
4-      تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
5-     ابلاغ بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي رييس دانشكده به اعضاي گروه؛
6-      پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده؛
7-      انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده؛
8-     پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛
9-      ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.
وظایف و اختیارات گروه 
1-     هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛
2-     تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
3-     نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
4-      اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
5-     اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
6-       بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده ؛
7-     اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده ؛
8-     پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
9-     ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
10- برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
11- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛
 

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی

آقای دکتر رضا داورنژاد

سرفصل دروس مهندسی شیمی:

چارت کارشناسی

سرفصل دروس دوره کارشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 1)

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 2)

(برای استفاده از سرفصل ارشد و دکتری ابتدا هر دو فایل را دریافت و سپس از حالت فشرده خارج نمایید.)