منابع و تکالیف درسی

تمرینات درس مکانیک سیالات ۲- دکتر سنایی پور

فصل اول دانلود

فصل دوم دانلود

فصل سوم و چهارم دانلود

فصل پنجم دانلود

پیوستهای درس مکانیک سیالات 2 دانلود

 

 

تمرینات درس شیمی فیزیک- دکتر سنایی پور

فصل اول دانلود

فصل دوم دانلود

فصل سوم دانلود

فصل چهارم دانلود

فصل پنجم دانلود

فصل ششم دانلود

 

درس فرایندهای گاز-دکتر سنایی پور

فایل excel دانلود

فایل pdf شکلها و جداول - سری ۱ دانلود

فایل pdf شکلها و جداول - سری ۲ دانلود

 

ضرایب تبدیل (کامل) دانلود

ضرایب تبدیل (خلاصه) دانلود

 

سرفصل دروس مهندسی شیمی: