کارشناسان گروه

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 عاطفه یگانه

 کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی

 عابدین بخشی

 کارشناسی - مهندسی شیمی

 

 

سرفصل دروس مهندسی شیمی: