آزمایشگاه ها

·         آزمایشگاه‌های آموزشی:
1-     آزمایشگاه انتقال حرارت
2-     آزمایشگاه عملیات واحد
3-     آزمایشگاه مکانیک سیالات
4-     آزمایشگاه کنترل فرایند
5-    آزمایشگاه نفت
 
·         آزمایشگاه‌های تحقیقاتی:
1-     آزمایشگاه مرجع رئولوژی (این آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است)
2-     آزمایشگاه‌ تحقیقاتی مهندسی شیمی

سرفصل دروس مهندسی شیمی: